Menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare

Crudiu & Asociații > Soluții > Civil > Menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare

Menținerea în funcția publică peste vârsta standard de pensionare

La data de 13.01.2021 reclamantul a formulat cerere pentru a-i fi aprobată prelungirea mențineri în activitate pe aceeași funcție publica pe care o deținea, respectiv de consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 în cadrul Serviciului C. -Biroul D. din cadrul DSVSAMh pe perioada 15.03.2021-15.03.2022. În motivarea respingerii, angajatorul/instituția a arătat că nu este de acord cu prelungirea anuală a raportului de serviciu în conformitate cu dispozițiile art.517 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019.

Totodată, reclamantul a motivat prelungirea raporturilor întrucât a împlinit vârsta standard de pensionare arătând, că este o persoană cu multă experiență, integrată în echipă, apreciată de colectiv, aspecte susținute de evaluările realizate de-a lungul anilor și notate cu calificativul foarte bine.

Prin  decizia nr. Y emisă  de pârâtă s-a  dispus  ca,  începând  cu  data  de  15.03.2021 reclamantul, având  funcția  publică de  execuție,  de  consilier, clasa   I,   grad profesional  superior,  gradația  5, la Serviciul C.–Biroul D. din  cadrul  DSVSAMh,  să-i încetează  raportul  de  serviciu  ca  urmare  a  îndeplinirii  cumulative  a  condițiilor  de  vârstă standard și a stagiului  minim de cotizare.  La  baza emiterii acestei decizii au fost avute în vedere prevederile  Cap.  IV –art. 51 lit. a și anexa nr. 5 din Legea  nr.  263/2010  (r)  privind  sistemul  unitar  de  pensii,  art.  516  lit.  a,  517  al.  1lit.  d  din O.U.G.   nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și  completările  ulterioare.

Referitor  la  anularea  adresei  nr.  X  emisă  de  pârâtă,  instanța de fond a  reținut  că  acesta  este  un  act  administrativ  unilateral, fiind  incidente  prevederile  art. 2  alin.  1  lit.  c  din  legea  nr.  554/2004  privind  contenciosul  administrativ  (act  administrativ -actul  unilateral  cu  caracter  individual  sau  normativ  emis  de  o  autoritate  publică,  în  regim  de putere  publică,  în  vederea  organizării  executării  legii  sau  a  executării  în  concret  a  legii,  care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice) deoarece a fost emisă de o autoritate publică (DSVSAMh),  în  regim  de  putere  publică  care  a condus la încetarea raportului  de serviciu  al reclamantului,  instanța analizând și  legalitatea  acesteia.

S-a  constatat  că  angajatorul  a  comunicat  refuzul  aprobării  cererii  reclamantului vizând prelungirea  anuală  a  raportului  de  serviciu, fără  să  existe  vreo  motivare  a  refuzului,  astfel  că  actul  administrativ   contestat  este lovit  de nulitate,   cu consecința   anulării  acestuia.

Privitor la necesitatea motivării în fapt și în drept, într-o măsură suficientă  și  de  natură  a  permite  mai  apoi  exercitarea  neîngrădită  a  controlului  judiciar  al instanței de judecată, s-a pronunțat Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1580 din 11  aprilie  2008  a  Secției  de  Contencios  Administrativ  și  Fiscal,  publicată,  în  acest  sens existând  și o jurisprudență  Ct.E.D.O.

Așadar, absența motivării refuzului  angajatorului  de aprobare  a  cererii    reclamantului de  continuare  a  activității  după  împlinirea  vârstei  de pensionare constituie  o  încălcare  a  principiului  statului  de  drept,  a  dreptului  la  o  bună administrare  și  o  încălcare  a  obligației  constituționale a  autorităților  administrative  de  a asigura  informarea  corectă a cetățenilor  asupra problemelor  de interes  personal ale acestora.

Puterea  discreționară  conferită  unei  autorități  nu  poate  fi  privită  într-un  stat  de  drept ca  o  putere  absolută  și  fără  limite,  căci  exercitarea  dreptului  de  apreciere  prin  încălcarea drepturilor  și  libertăților  fundamentale  ale  cetățenilor  prevăzute  de  Constituție  sau  de  lege constituie  exces  de putere,  conform  prevederilor  art. 2 lit.  n din  Legea  nr. 554/2004.

În acest context, instanța a reținut nelegalitatea adresei nr. X emisă de pârâtă, ce a stat la  baza emiterii  deciziei  contestate  nr. Y. Având  la  bază  un  act  nul,  față  de  principiul  potrivit  căruia quod  nullum  est,  nullum producit  effectum,  a dispus  anularea  deciziei  nr. Y  emisă  de pârâtă,  prin  care  s-a  dispus  încetarea  raportului  de  serviciu  al  reclamantului  cu pârâta.

Așadar, instanța de fond, prin sentința nr. Z din 15.04.2021, a admis în parte  acțiunea  formulată  de  reclamant cu  plata  drepturilor salariale  cuvenite  pe  care  le-ar  fi  încasat  începând  cu  15.03.2021  și  până  la  reîncadrare, actualizate  cu  indicele  de  inflație, la  care  se va adăuga dobânda  legală,  precum  și  în continuare  până la expirarea  perioadei  de 1 an, respingând  în rest acțiunea. Totodată, constatând  îndeplinite cerințele prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, în baza art. 15 din același act normativ, a dispus  suspendarea  executării  Deciziei  nr.  Y până  la  soluționarea definitivă  a cauzei.

Curtea de Apel Craiova, luând act de recursul declarat în cauză de pârâtă, prin decizia nr. W din  08.06.2021, menține hotărârea instanței de fond.

Reclamantul a fost asistat și reprezentat în această cauză de Echipa Crudiu&Asociații* iar pentru eventuale neclarități nu ezitați a ne contacta la adresa de e-mail office@crudiu.ro.  

Toate cele bune, 

av.Tintu Carmen Adelina, av.Retea Oana Nicoleta, av.Crudiu Petru Sorin

*Biroul din Drobeta Turnu Severin, str. Antonini, nr.33, jud. Mehedinți, telefon: 0372/767462, 0723.200.556, 0770.691.459;

Biroul din Timișoara, str.Gheorghe Lazăr, nr.9, et.3, Camera 301, Corp E, jud. Timiș, telefon: 0753.351.022;

Biroul din Craiova, str. Vlad Țepeș, nr.20, jud. Dolj, telefon: 0724.055.533;

Categorii